Kontakt
Find de rette NKT-kontaktpersoner til din region her.
Accessories project in Tirol

Ansvarlighed

Et globalt mindset og ansvarlig forretningsledelse er centrale for NKT. Vi ønsker at sikre en ordentlig virksomhedsledelse, og at vi har de nødvendige processer, regler og politikker på plads.

Overordnet ansvar

Hos NKT overser bestyrelsen den ansvarlige forretningsførelse og overholdelse af gældende regler og retningslinjer. Det øverste ansvar har vores revisionsudvalg, der på vegne af bestyrelsen overser udvilingen og implementeringen af vores politkker på området. Ethics & Compliance-funktionen samarbejder med Financial Compliance om implementering af interne kontroller for at øge vores indsat mod at opdage potentielle udfordringer i forhold til at overholde gældende regler, love og sanktioner.

Compliance Board

Responsible business_1@2x.png
God virksomhedsledelse er et løbende fokusområde for NKT og er i sidste ende forankret i NKT-koncernens bestyrelse. Få mere at vide om virksomhedsledelse:
Two business colleagues having unformal meeting in hallway

Hotline for whistleblowere

Vi har en whistleblower-hotline, som både medarbejdere og eksterne interessenter kan bruge til at indrapportere bekymringer om uetisk adfærd. Vores medarbejdere opfordres til at sige deres mening, og vi har en striks politik om ikke at straffe whistleblowere.

Kontroller, restriktioner og sanktioner

Som en global virksomhed overholder vi både nationale og internationale handelsrestriktioner, herunder økonomiske sanktioner og eksportkontrol. For at sikre overholdelsen, har vi et dedikeret system, hvori alle relevante forretningspartnere screenes for at sikre, at de ikke er underlagt sanktioner eller berørt af andre relevante restriktioner. Alle forretningsforbindelser vil straks blive afbrudt, hvis dette er tilfældet. Selv om vi primært opererer i lande med lav risiko i forhold til sanktioner- og handelsrestriktioner, bliver området løbende gennemgået.

Som en global virksomhed er overholdelse af eksportkontrol- og sanktionsreglerne afgørende for vores aktiviteter, og vi overvåger nøje overholdelsen heraf.

— Michael Stagelund Hvidt, Ethics & Compliance

Ansvarlig skat

NKT er en ansvarlig skatteyder, og vi baserer vores skatterapportering på ansvarlighed, åbenhed og gennemsigtighed i alle aspekter af skatterelateret rapportering og overholdelse, uanset hvor vi opererer. Vi arbejder sammen med relevante interessenter for at fremme gennemsigtighed og udvikling af effektive skattesystemer, og tilstræber at følge anbefalingerne om god selskabsledelse for skatteanliggender i de lande, hvor vores datterselskaber er placeret. NKT opererer ikke i skattely, og eventuelle fremtidige aktiviteter i sådanne områder vil udelukkende være ud fra kommercielle hensyn.

Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Vi har underskrevet principperne i FN's Global Compact og har forpligtet os til at overholde alle dele om menneskerettigheder. Vi respekterer og overholder lokale arbejdslovgivninger og støtter foreningsfrihed. Alle vores medarbejdere er ansat på kontrakter, der overholder gældende love og bestemmelser.

Styringsstruktur

Vi erkender vigtigheden af at have en klar styring for at sikre virksomhedens integration af bæredygtighed.  
En klar styring er med til at sikre, at beslutningerne træffes på et passende niveau, at bæredygtighed prioriteres og tilpasses forretningsdagsordenen, og at vores engagement til bæredygtighed behandles i hele organisationen. 
I 2022 etablerede vi ESG-udvalget, et bestyrelsesudvalg, der udelukkende har til opgave at forberede beslutninger, som bestyrelsen skal træffe i forbindelse med opfyldelsen af sit ansvar for tilsynet med relevante ESG-politikker, -strategier og -programmer. Se ledelsesstruktur i den seneste bæredygtighedsrapport.

Politikker

Vi har virksomhedspolitikker og regler på plads, som regulerer NKT's, vores medarbejderes og forretningspartneres overholdelse af relevante regler, love og vores adfærdskodeks.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu!

Vil du gerne være opdateret og modtage nyheder fra NKT? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv regelmæssigt opdateret om produkter, løsninger og services.
Tilmeld dig nu!
Rip cord
Loading...